1 Dental Surgeons in Keshri Nagar, Patna on January 22, 2021