1 SSC Coaching in Baraitu Road, Ranchi on May 12, 2021